کابینت-هایگلاس-بیانکو-و-جویز

کابینت هایگلاس باینکو و جویز با ارتفاع هوایی ۱۲۰ سانت و از نوع کابینت جزیره