هایگلاس با رنگ کرم و کاپو در مرزداران

طرحی  

 اجرا شده