ابعاد استاندارد کابینت

کابینت آشپزخانه به طور کلی دارای ابعاد استاندارد می باشد. که این ابعاد با توجه به اصول ارگونومی بدن انسان تثبیت شده است.

 

 

۱- ارتفاع کابینت پایین  ۹۰ سانتی متر از کف آشپزخانه و به عمق ۵۵ سانتی متر در نظر گرفته می شود.

۲- عرض رویه استاندار کابینت زمینی نیز ۶۰ سانتی متر میباشد.

۳- بین کابینت هوایی و روی کابینت زمینی فاصله ۶۰ سانتی متر در نظر گرفته میشود.

۴- برای کابینت هوایی ارتفاع ۷۰ سانتی متر و عمق ۳۰ سانتی متر نیز در نظر گرفته شده است.

این ابعاد با توجه ارتفاع سقف آشپزخانه می تواند تغییر کند.