طرحی سه بعدی قبل از اجرا


کابینت المهدی لازم دانسته است که برای آسودگی خاطر مشتریان ارجمند قبل از شروع کار طرح اولیه برای تمام کارها به مشتریان عزیز ارئه کند.

طرح ارائه شده تا زمانی که سلیقه مشتری (و در عین حال حفظ اصول ساختاری کابینت با نظر کابینت ساز )بر روی طرح اعمال شود؛ ویرایش میشود تا در نهایت سلیقه مشتری بر روی کار اعمال گردد. پس از تایید طرح توسط سفارش دهنده هزینه نهایی کار بر مبنای طرح نهایی شده به مشتری تحویل داده میشود و قرار داد شروع کار بر مبنای طرح نهایی و فاکتور نهایی بسته میشود.

 

برای تعامل بهتر با مشتری ارئه طرح 3 بعدی ضروری می باشد.